Trening personalny

 

 – 1 x trening personalny

60 zł

 – 10 x trening personalny

500 zł