Trening personalny

 – 1 x trening personalny

50 zł

 – 10 x trening personalny

400 zł